Иргэний бүртгэл болон бусад бүртгэл

Ãàäààä õýðãèéí ñàéäûí 2006 îíû

… äóãààð òóøààëûí 4 ä¿ãýýð õàâñðàëò

 

ÃÀÄÀÀÄ ÕÝÐÃÈÉÍ ßÀÌÍÛ ÊÎÍÑÓËÛÍ ÃÀÇÀÐ

 

ÄÈÏËÎÌÀÒ, ÀËÁÀÍ ÏÀÑÏÎÐÒ ÑÓÍÃÀËÒÛÍ ÕÓÓÄÀÑ

 

Ïàñïîðòûí äóãààð: …………………………, Îëãîñîí îãíîî: ……………………….

 

 

__________________________________________________________________

Îâîã:

__________________________________________________________________

Íýð:

__________________________________________________________________

Òºðñºí îãíîî:

__________________________________________________________________

Ðåãèñòð:

__________________________________________________________________

Èðãýíèé ¿íýìëýõ:

__________________________________________________________________

Õààíà, ÿìàð àæèë ýðõýëäýã:

 

 

__________________________________________________________________

Àëáàí òóøààëûí çýðýãëýë: Òª-             , ÀÀ-         , ÒÇ-       , ÒÒ-         , Ò¯-

Ãàð óòàñ:                                                      Àæëûí óòàñ:

 

 

Ïàñïîðò ñóíãàëòûí ìýä¿¿ëýã ºãñºí áàéãóóëëàãà:
Áàéãóóëëàãûí òàìãûí ãàçàð (ÒÇÓÃ)-ûí äàðãûí íýð, ãàðûí ¿ñýã, òàìãà

 

 

 

 

 

Ìýä¿¿ëýã ºãñºí àæèëòíû íýð, ãàðûí ¿ñýã, óòàñ
Ìýä¿¿ëýã ºãñºí îãíîî:
Ñóíãàëòûí õóãàöàà: Òóñãàé òýìäýãëýë:
1 æèë    
2 æèë  
3 æèë  
Õÿíàñàí íü:
ÃÕß-íû Êîíñóëûí ãàçðûí çàõèðàë

 

 
Ïàñïîðò õ¿ëýýæ àâñàí õ¿íèé íýð, ãàðûí ¿ñýã, îãíîî:
 

 

 

Ïàñïîðò ñóíãàëòûí õóðààìæ 100 òºãðºãèéã Õàäãàëàìæ áàíêèí äàõü óëñûí òºñâèéí 1700022589 òîîò äàíñàíä, ÃÕß-íû ïàñïîðòûí òºëáºð 5000 òºãðºãèéã Òºðèéí ñàíãèéí 900000705 òîîò ºðèéí äàíñàíä òóñ òóñ òóøààíà

 

Ãàäààä õýðãèéí ñàéäûí 2006 îíû

… äóãààð òóøààëûí 3 äóãààð õàâñðàëò

 

ÃÀÄÀÀÄ ÕÝÐÃÈÉÍ ßÀÌÍÛ ÊÎÍÑÓËÛÍ ÃÀÇÀÐ

 

ÄÈÏËÎÌÀÒ, ÀËÁÀÍ ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÝį¯ËÝÕ ÕÓÓÄÀÑ

 

Îëãîñîí ïàñïîðòûí äóãààð: …………………………, Îãíîî: ……………………….

 

 

 

Çóðàã

3.5õ4.5 ñì

3 õóâü

___________________________________________________

Îâîã:

___________________________________________________

Íýð:

___________________________________________________

Òºðñºí îãíîî:

___________________________________________________

Ðåãèñòð:

___________________________________________________

Èðãýíèé ¿íýìëýõ:

___________________________________________________

Õààíà, ÿìàð àæèë ýðõýëäýã:

 

 

___________________________________________________________________

Àëáàí òóøààëûí çýðýãëýë: Òª-             , ÀÀ-         , ÒÇ-       , ÒÒ-         , Ò¯-

Ãàð óòàñ:                                                     Àæëûí óòàñ:

 

Ïàñïîðòûí ìýä¿¿ëýã ºãñºí áàéãóóëëàãà:
Áàéãóóëëàãûí òàìãûí ãàçàð (ÒÇÓÃ)-ûí äàðãûí

íýð, ãàðûí ¿ñýã, òàìãà

 

 

 

Ìýä¿¿ëýã ºãñºí àæèëòíû íýð,

ãàðûí ¿ñýã, óòàñ

Ìýä¿¿ëýã ºãñºí îãíîî:
Áàðèìò áè÷ãèéí á¿ðä¿¿ëýëò: Òóñãàé òýìäýãëýë:
Àæèëä òîìèëñîí øèéäâýðèéí õóóëáàð    
Èðãýíèé ¿íýìëýõíèé õóóëáàð  
Àæëûí ãàçðûí ¿íýìëýõíèé õóóëáàð  
Õóðààìæ, òºëáºð òºëñºí ýñýõ[1]  
Õÿíàñàí íü:
ÃÕß-íû Òºðèéí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà

 

 
ÃÕß-íû ÒÇÓÃ-ûí çàõèðàë

 

 
ÃÕß-íû Êîíñóëûí ãàçðûí çàõèðàë

 

 
Ïàñïîðò õ¿ëýýæ àâñàí õ¿íèé íýð, ãàðûí ¿ñýã, îãíîî:
 

 

 

 

[1]Ïàñïîðòûí õóðààìæ 1,500 òºãðºãèéã Õàäãàëàìæ áàíêèí äàõü óëñûí òºñâèéí 1700022589 òîîò äàíñàíä, ïàñïîðò áè÷âýðèéí òºëáºð 7,500 òºãðºãèéã Õóäàëäàà, õºãæëèéí áàíêèí äàõü “Òèòàí Èíòåðíýéøíë” êîìïàíèéí 499021986 òîîò äàíñàíä, ÃÕß-íû ïàñïîðòûí òºëáºð 8,500 òºãðºãèéã Òºðèéí ñàíãèéí 900000705 òîîò ºðèéí äàíñàíä òóñ òóñ òóøààíà

Une 1Une 2Une 3Une 4Une 5Une 6Une 7