Бусад үйлчилгээ /ТАХ анкет, гэрээ/

TAX anketTAX anket 1TAX anket 2TAX anket 3AAN anket

òýýâðèéí õýðýãñýë õóäàëäàõ, õóäàëäàí

àâàõ ãýðýý

 

Улаанбаатар õîò                              ¹…                 20îíû … ð ñàðûí …… ºäºð

Ýíýõ¿¿ ãýðýýã

·         Íýã òàëààñ  ……………………………………………………………………..

(Òîíîã òºõººðºìæèéã õóäàëäàæ áóé ýòãýýäèéí îâîã, íýð õóóëèéí ýòãýýä áîë îíîîñîí íýð)

……………………………………………………………………..

(Àæëûí ýñõ¿ë áàéíãà îðøèí ñóóäàã ,õàÿã õóóëèéí ýòãýýä áîë àëáàí ¸ñíû õàÿã ) öààøèä Õóäàëäàã÷ òàë ãýõ

·         ͺ㺺 òàëààñ  ……………………………………………………………………..

(Òîíîã òºõººðºìæèéã õóäàëäàí àâ÷  áóé ýòãýýäèéí îâîã, íýð õóóëèéí ýòãýýä áîë îíîîñîí íýð)

……………………………………………………………………..

(Àæëûí ýñõ¿ë áàéíãà îðøèí ñóóäàã ,õàÿã õóóëèéí ýòãýýä áîë àëáàí ¸ñíû õàÿã ) öààøèä Õóäàëäàí àâàã÷ òàë ãýõ

íàð íü ñàéí äóðûí ¿íäýñýí äýýð õàðèëöàí òîõèðîëöîæ äîîðõè íºõöºëººð ýíýõ¿¿ ãýðýýã áàéãóóëàâ.

 

1. Ãýðýýíèé íºõöºëèéí äàãóó Õóäàëäàã÷ íü áèåò áàéäëûí áîëîí ýðõèéí äîãîëäîëã¿é,

·         ..…… òºðëèéí /ñóóäëûí, à÷ààíû, íèéòèéí òýýâýð, òóñãàé ãýõ ìýò/

·         ……………. ìàðêèéí  “……………….” çàãâàðûí

 

 

 

 

 

 

 

óëñûí á¿ðòãýëèéí äóãààðòàé òýýâðèéí õýðýãñýë ò¿¿íòýé õîëáîîòîé áàðèìò áè÷ãèéã Õóäàëäàí àâàã÷èéí ºì÷ëºëä øèëæ¿¿ëýõ áà Õóäàëäàí àâàã÷ íü òýäãýýðèéã õ¿ëýýí àâ÷, òºëáºðèéí òîîöîî õèéíý.

2. Òýýâðèéí õýðýãñýë íü .………………………………………………………./òîîãîîð/ ……………………………………………………………………………………………………..¿ñãýýð   òºãðºãèéí ¿íýòýé áºãººä Õóäàëäàí àâàã÷ òºëáºðèéí òîîöîîã ãýðýý áàéãóóëñíààñ õîéø ……….. õîíîãèéí äîòîð õèéíý. 

3. Òýýâðèéí õýðýãñýë íü ÷àíàð, èæ á¿ðäëèéí õóâüä á¿ðýí, óëñûí ¿çëýã òîîëëîãîä õàìðàãäñàí áàéíà

4. Òýýâðèéí õýðýãñýëä õóäàëäàãäñàíààñ õîéø ….. (ñàð, жил) õóãàöààãààð áàòàëãàà îëãîíî.

5. Õóäàëäàí àâàã÷ íü ãýðýýíä çààãäñàí øààðäëàãà õàíãààã¿é òýýâðèéí õýðýãñëèéí äîãîëäëûí òàëààð Õóäàëäàã÷èä ãîìäëûí øààðäëàãà òàâèíà.

6. Õóäàëäàã÷ ãîìäëûí øààðäëàãûã õ¿ëýýí àâñíààñ õîéø äîãîëäëûã 7 õîíîãèéí äîòî𠺺ðèéí õºðºí㺺ð àðèëãàõ, ãýðýýíèé øààðäëàãàä íèéöýõ èæèë òºðëèéí òýýâðèéí õýðýãñëýýð ñîëèõ ýñõ¿ë õóäàëäñàí òýýâðèéí õýðýãñëèéã áóöààí àâ÷, Õóäàëäàí àâàã÷èä òºëáºðèéã íü íýí äàðóé ýðã¿¿ëýí îëãîíî.

7. Õóäàëäàã÷èéí áóðóóãààñ òýýâðèéí õýðýãñëèéã õóãàöààíä íü øèëæ¿¿ëýýã¿é òîõèîëäîëä ¿íèéí ä¿íãèéí …………….. õóâèàð òîãòîîí Õóäàëäàí àâàã÷èä òîðãóóëü òºëíº.

8. Õóäàëäàí àâàã÷ òºëáºðèéã õóãàöààíä íü øèëæ¿¿ëýýã¿é òîõèîëäîëä Õóäàëäàã÷èä õóãàöàà õýòð¿¿ëñýí õîíîã òóòàì …. õóâèéí àëäàíãè/æè÷ 0.5 õóâèàñ áàãà áàéõ/ òºëíº.

9.Õóäàëäàãäñàí òýýâðèéí õýðýãñëèéí ¿íý òóõàéí ¿åèéí èæèë ÷àíàð, òºðëèéí òýýâðèéí õýðýãñëèéí çàõ çýýëèéí ¿íýýñ èëò çºð¿¿òýé áîë òàëóóä õºðºíãèéí ¿íèéí çºð¿¿ã àðèëãàõ ¿¿ðýãòýé.

10. Ýíý ãýðýýíèé íºõöºëèéã çºð÷ñºíººñ àëü íýã òàëä øóóä õîõèðîë ó÷èðâàë íºãºº òàë õîõèðëûã àðèëãàæ, èðýýä¿éä îëîõ áàéñàí àøãèéã òîîöîí áàðàãäóóëíà. Õîõèðîë ó÷èðñàí ýñýõèéã õîõèðîã÷ òàë íîòëîíî.

11. Äàâàãäàøã¿é õ¿÷èí ç¿éë (òóõàéëáàë: ¿åð, ãàë ò¿éìýð, ãàçàð õºäëºëò, õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëò, çýâñýãò ìºðãºë人í, òåððîðèñò ¿éëäýë, èðãýäèéí ¿éìýýí, àæèë õàÿëò, òºðèéí øèéäâýð, îðîëöîî ãýõ ìýò)-èéí íºõöºë áàéäëûí øóóä áîëîí øóóä áóñ ¿éë÷ëýëèéí óëìààñ òàëóóä ãýðýýãýýð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõ áîëîìæã¿é òîõèîëäîëä ãýðýýíèé ¿éë÷ëýõ õóãàöààã òóõàéí íºõöºë áàéäëûã àðèëãàõ õ¿ðòýë õîéøëóóëæ áîëíî.

12. Ãýðýýíèé ¿¿ðãèéã áèåë¿¿ëýõýä ñààä áîëîõ íºõöºë áàéäàë ¿¿ññýí, äóóññàí òóõàé òàëóóä íýí äàðóé íýã íýãýíäýý áè÷ãýýð ìýäýãäýíý.

13. Ãýðýýòýé õîëáîîòîé ìàðãààíûã òàëóóä õàðèëöàí òîõèðîëöîõ çàìààð øèéäâýðëýíý.

14. Òàëóóä òîõèðîëöîîíä õ¿ð÷ ÷àäàõã¿é áîë Ìîíãîë Óëñûí õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó ìàðãààíûã ø¿¿õýýð  øèéäâýðë¿¿ëíý.

15. Ãýðýýã 2 õóâü ¿éëäýæ, òàë òóñ á¿ð íýã õóâèéã õàäãàëíà.

16. Òàëóóä ãýðýýíä òóñãàãäààã¿é àñóóäëûã øèéäâýðëýõäýý Ìîíãîë Óëñûí Èðãýíèé õóóëü áîëîí õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæèéã ìºðäëºã áîëãîíî.

 

Õóäàëäàã÷:

 

 

Ãàðûí ¿ñýã:____________________

 

/………………………………/

 

(Òàìãà, òýìäýã)

 

Õóäàëäàí àâàã÷:

 

 

Ãàðûí ¿ñýã:______________________

 

/………………………………/

 

(Òàìãà, òýìäýã)

 

ÎÐÎÍ ÑÓÓÖÍÛ ÇÎÐÈÓËÀËÒÛÍ ÁÓÑ

ÁÀÉÐ Ò¯ÐÝÝÑËÝÕ ÃÝÐÝÝ

 

¹___

 

______________ хот                                                                                200_ оны __ дугаар
(аймаг, сум, дүүрэг)                                                                                сарын __ -ны өдөр

 

 

 

Íýã òàëààñ _________________________________ (öààøèä “Ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷ ãýõ”)

(èðãýí, õóóëèéí ýòãýýäèéí íýð)

ò¿¿íèéã __________________ ¿íäñýí äýýð òºëººëºí _______________________,

                   (ä¿ðýì áóþó ãýðýýãýýð)                                                                     (òºëººëñºí õ¿íèé íýð, àëáàí òóøààë)

íºãºº òàëààñ _________________________________ (öààøèä “Ò¿ðýýñëýã÷ ãýõ”)

       (èðãýí, õóóëèéí ýòãýýäèéí íýð)

ò¿¿íèéã _________________ ¿íäñýí äýýð òºëººëºí ________________________

                  (ä¿ðýì áóþó ãýðýýãýýð)                                                                                    (òºëººëñºí õ¿íèé íýð, àëáàí òóøààë)

áèä äàðààõü íºõöºëººð õàðèëöàí òîõèðîëöîæ ýíýõ¿¿ ãýðýýã áàéãóóëàâ.

 

1. Íèéòëýã çààëò

 

1.1. Ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷ íü ________________________________________________,

                         (áàéðíû õàÿã, áàéðøèë)

________ òàëáàé á¿õèé õýâèéí àøèãëàõ áîëîìæòîé îðîí ñóóöíû çîðèóëàëòûí      

     (ì.êâ)

áóñ áàéðûã Ò¿ðýýñëýã÷èä øèëæ¿¿ëýí ºãíº.

1.2.Óã áàéðûã _______________________________________________ àøèãëàíà.

                                                            (çîðèóëàëòûí äàãóó)                            

 

2. Òàëóóäûí õ¿ëýýõ ¿¿ðýã

 

2.1. Ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷èéí õ¿ëýýõ ¿¿ðýã:

            2.1.1. ªºðèéí õ¿÷, õºðºí㺺ð ____________________ õóãàöààíä èõ çàñâàð õèéíý.

            2.1.2. Ò¿ðýýñëýã÷èéí áóðóóã¿éãýýð îñîë àþóë ãàðñàí òîõèîëäîëä ò¿¿íèé õîð óðøãèéã àðèëãàõ øààðäëàãàòàé àðãà õýìæýý àâíà.

            2.1.3. _________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Ò¿ðýýñëýã÷èéí õ¿ëýýõ ¿¿ðýã:

            2.2.1. Áàéðûã çºâõºí ãýðýýíä çààñàí çîðèóëàëòûí äàãóó àøèãëàíà.

            2.2.2. Áàéðûã á¿ðýí á¿òýí áàéëãàæ, àðèóí öýâýð-òåõíèêèéí øààðäëàãûí äàãóó àøèãëàíà.

            2.2.3. Öàã òóõàéä íü ººðèéí õ¿÷ õºðºí㺺ð óðñãàë çàñâàð áîëîí çàñàë ÷èìýãëýëèéí àæëûã õèéæ ã¿éöýòãýíý. 

            2.2.4. Áàéðíû ñàíòåõíèê, öàõèëãààí øóãàì ñ¿ëæýý, áóñàä òîíîã òºõººðºìæèä îñîë àþóëûí øèíæ áàéäàë èëýðâýë íýí äàðóé ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷èä ìýäýãäýíý.

            2.2.5. Ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷èéí çºâøººðºëã¿éãýýð áàðèëãûã ººð÷ëºõ, ñàíòåõíèê áîëîí öàõèëãààí øóãàì ñ¿ëæýýã ººð÷ëºõ, èõ çàñâàð õèéõèéã õîðèãëîíî. Ò¿ðýýñèéí áàéðíû çàéëøã¿é ñàéæðóóëàëòûã çºâõºí ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷èéí áè÷ãýýð ºãñºí çºâøººð뺺ð õèéæ ã¿éöýòãýíý.

            2.2.6. Ãýðýýíèé õóãàöàà äóóñàæ áàéðûã ÷ºëººëºõ, ìºí õóãàöààíààñ ºìíº ÷ºëººëºõ áîëñîí òóõàéãàà _______ õîíîãèéí äîòîð ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷èä ìýäýãäýæ áàðèëãûí ýëýãäýë õîðîãäëûã òîîöîí àêò ¿éëäýí õ¿ëýýëãýæ ºãíº.

            2.2.7.  _________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Ò¿ðýýñèéí áàéð íü ò¿ðýýñëýã÷èéí ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ä¿íä, ýñâýë øààðäëàãàòàé àðãà õýìæýýã öàã òóõàéä íü àâààã¿éí óëìààñ àþóë îñîëòîé áîëâîë íýí äàðóé ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷èä ìýäýãäýæ ººðèéí õ¿÷ õºðºí㺺ð ñýðãýýí áîñãîæ ó÷ðóóëñàí õîõèðëûã òºëíº.

2.4. Ò¿ðýýñèéí áàéðûã çºâõºí ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷èéí çºâøººðñíººð äàìæóóëàí ò¿ðýýñëýæ áîëíî.

 

3. Òºëáºð, òîîöîî

 

3.1. Ò¿ðýýñëýã÷ ò¿ðýýñèéí òºëáºðèéã _______________________ òîîöîîíû äàãóó

                                                                                    (ñàð, óëèðàë, æèë)

____________________ òºãðºãººð õèéíý.

3.2. Ò¿ðýýñèéí ¿íý ¿íèéí áîäèò ººð÷ëºëò áîëîí ¿íýä íºëººëºõ áóñàä õ¿÷èí ç¿éë¿¿äýýñ øàëòãààëæ îðîëöîã÷äûí àëü íýã òàëûí õ¿ñýëòýý𠺺ð÷ëºãäºæ áîëíî. Ò¿ðýýñèéí ¿íèéã ººð÷ëºõèéã ñàíàà÷ëàã÷ òàë íºãºº òàëäàà ____________ õîíîãèéí ºìíº óðüä÷èëàí ìýäýãäýíý.

3.3. Ãýðýýãýýð òîäîðõîéëñîí ò¿ðýýñèéí òºëáºðèéã __________ òóòàì _________

                                                                                                 (ñàð, óëèðàë)                        (ñàð, ºäºð)

ºäðººñ ýõëýí ___________________ áàãòààí ò¿ðýýñëýã÷ ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷èéí òàëä

   (ñàð, óëèðàë)

øèëæ¿¿ëíý.

3.4. Ò¿ðýýñèéí òºëáºðèéã õóãàöàà õîæèìäóóëñàí ºäºð á¿ð ______ õóâèàð òîîöîæ àëäàíãè òºëºõ áà ýíý íü íèéò ¿íèéí ä¿íãèéí _______ õóâèàñ èõ áàéæ áîëîõã¿é.

3.5. Ò¿ðýýñèéí ãýðýý äóóñàæ áàéðûã ÷ºëººëñºí ò¿ðýýñëýã÷ òºëºã人ã¿é ¿ëäñýí óðñãàë çàñâàðûí ¿íèéã òºëíº. Ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷èéí çºâøººðºëã¿éãýýð õèéñýí çàéëøã¿é ñàéæðóóëàëòûí ¿íèéã íºõºí îëãîõã¿é.

 

4. Ãýðýýíèé ¿éë÷ëýõ õóãàöàà, ãýðýýã

ººð÷ëºõ áà öóöëàõ æóðàì

 

4.1. Ò¿ðýýñèéí ãýðýý íü 200___ îíû ____ ñàðûí ____-íû ºäðººñ ýõëýí 200___ îíû ____ ñàðûí ____-íû ºäºð õ¿ðòýë õ¿÷èí òºãºëäºð áàéíà.

4.1.1. Ãýðýýíèé õóãàöàà äóóññàí, ãýðýýíèé á¿õ íºõöºëèéã çîõèõ ¸ñîîð áèåë¿¿ëñýí òîõèîëäîëä ò¿ðýýñëýã÷ ãýðýýã ñóíãàõ õ¿ñýëò ãàðãàõ ýðõòýé.

4.1.2. Ãýðýýíèé õóãàöàà äóóñàõààñ ºìíº _________ õîíîãèéí äîòîð ãýðýýã ñóíãàõ õ¿ñýëòýý ò¿ðýýñëýã÷ ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷èä ãàðãàíà.

4.2. Õî¸ð òàë õàðèëöàí òîõèð÷ ãýðýýíèé íºõöºëèéã ººð÷ëºõ áóþó öóöàëæ áîëíî.

4.3. Ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷èéí øààðäëàãààð ãýðýýã õóãàöààíààñ ºìíº öóöàëæ, äàðààõü òîõèîëäîëä ò¿ðýýñëýã÷èéã í¿¿ëãýí ãàðãàíà.

            4.3.1. Áàéðûã çîðèóëàëòûí áóñààð àøèãëàñàí;

            4.3.2. Áàéðíû ÷àíàð áàéäëûã ñàíààòàé áîëîí áîëãîîìæã¿éãýýð ìóóòãàñàí;

            4.3.3. Ò¿ðýýñèéí òºëáºðèéã ____________ äîîøã¿é  õóãàöààãààð òºëººã¿é;

            4.3.4. Ãýðýýãýýð õ¿ëýýñýí çàñâàð, òîõèæèëò õèéõ ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýýã¿é.

            4.3.5. _________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

4.4. Ò¿ðýýñëýã÷èéí øààðäëàãààð ãýðýýã öóöëàõ

            4.4.1. Ò¿ðýýñëýã÷èéí õ¿ñýë çîðèãîîñ ãàäóóð áàéð àøèãëàõ áîëîìæã¿é áîëñîí.

            4.4.2. _________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

4.5. Ãýðýý íü èðãýíèé ýðõ ç¿éí õàðèëöààí äàõü äàâàãäàøã¿é õ¿÷èí ç¿éëèéí óëìààñ äóóñãàâàð áîëæ áîëíî.

4.6. Ãýðýý íü íýã òàëûí õ¿ñýë çîðèãîîð äóóñãàâàð áîëîõã¿é.

4.7. Ãýðýýíýýñ ¿¿ñýí ãàðàõ ìàðãààíûã ýâ ç¿éãýýð øèéäâýðëýíý. Ýâëýðýí õýëýëöýæ øèéäâýðëýõ áîëîìæã¿é áîë ø¿¿õýýð øèéäâýðë¿¿ëíý.

 

5. Íýìýëò íºõöºë

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

 

6. Ãýðýýíèé õàâñðàëò

 

6.1. Õàâñðàëò –1: _______________________________________ _____ õóóäàñ

6.2. Õàâñðàëò –2: _______________________________________ _____ õóóäàñ

 

 

7. Òàëóóäûí õàÿã

 

Ò¿ðýýñë¿¿ëýã÷:

Õàÿã: _________________________

Óòàñ:

Ãàðûí ¿ñýã:____________________

(Òàìãà, òýìäýã)

Ò¿ðýýñëýã÷:

Õàÿã: __________________________

Óòàñ:

Ãàðûí ¿ñýã:______________________

(Òàìãà, òýìäýã)

õóäàëäàõ, õóäàëäàí

àâàõ ãýðýý

 

……………………….. õîò/Àéìàã                        ¹…                 20…  îíû … ð ñàðûí … ºäºð

Ýíýõ¿¿ ãýðýýã

·         Íýã òàëààñ  ……………………………………………………………………..

(Ýä ç¿éë, áàðààã  õóäàëäàæ áóé ýòãýýäèéí îâîã, íýð õóóëèéí ýòãýýä áîë îíîîñîí íýð)

……………………………………………………………………..

(Àæëûí ýñõ¿ë áàéíãà îðøèí ñóóäàã ,õàÿã õóóëèéí ýòãýýä áîë àëáàí ¸ñíû õàÿã ) öààøèä Õóäàëäàã÷ òàë ãýõ

·         ͺ㺺 òàëààñ  ……………………………………………………………………..

(Ýä ç¿éë, áàðààã õóäàëäàí àâ÷  áóé ýòãýýäèéí îâîã, íýð õóóëèéí ýòãýýä áîë îíîîñîí íýð)

……………………………………………………………………..

(Àæëûí ýñõ¿ë áàéíãà îðøèí ñóóäàã ,õàÿã õóóëèéí ýòãýýä áîë àëáàí ¸ñíû õàÿã ) öààøèä Õóäàëäàí àâàã÷ òàë ãýõ

íàð íü ñàéí äóðûí ¿íäýñýí äýýð õàðèëöàí òîõèðîëöîæ ……………………………………………-ã  (öààøèä Áàðàà ãýõ)-ã  äîîðõè íºõöºëººð

         Ýä ç¿éëèéí íýð  

Õóäàëäàõ, õóäàëäàí àâàõààð õàðèëöàí òîõèðîëöîæ ýíýõ¿¿ ãýðýýã áàéãóóëàâ.

 

1. Ãýðýýíèé íºõöºëèéí äàãóó Õóäàëäàã÷ íü áèåò áàéäëûí áîëîí ýðõèéí äîãîëäîëã¿é,

·         ..…… òºðëèéí ……………. ìàðêèéí  “……………….” çàãâàðûí  áàðàà

ò¿¿íòýé õîëáîîòîé áàðèìò áè÷ãèéã Õóäàëäàí àâàã÷èéí ºì÷ëºëä øèëæ¿¿ëýõ áà Õóäàëäàí àâàã÷ íü òýäãýýðèéã õ¿ëýýí àâ÷, òºëáºðèéí òîîöîî õèéíý.

2. Áàðàà íü .………………………………………………………./òîîãîîð/ ……………………………………………………………………………………………………..¿ñãýýð   òºãðºãèéí ¿íýòýé áºãººä Õóäàëäàí àâàã÷ òºëáºðèéí òîîöîîã ãýðýý áàéãóóëñíààñ õîéø ……….. õîíîãèéí äîòîð õèéíý. 

3. Áàðàà íü ÷àíàð, èæ á¿ðäëèéí õóâüä á¿ðýí, õýðýãëýýíèé ñòàíäàðòûã õàíãàñàí áàéíà

4. Áàðàà õóäàëäàãäñàíààñ õîéø ….. (ñàð, æèë) õóãàöààãààð áàòàëãàà îëãîíî.

5. Õóäàëäàí àâàã÷ íü ãýðýýíä çààãäñàí øààðäëàãà õàíãààã¿é áàðààíû äîãîëäëûí òàëààð Õóäàëäàã÷èä ãîìäëûí øààðäëàãà òàâèíà.

6. Õóäàëäàã÷ ãîìäëûí øààðäëàãûã õ¿ëýýí àâñíààñ õîéø äîãîëäëûã 7 õîíîãèéí äîòî𠺺ðèéí õºðºí㺺ð àðèëãàõ, ãýðýýíèé øààðäëàãàä íèéöýõ èæèë òºðëèéí áàðààãààð ñîëèõ ýñõ¿ë õóäàëäñàí áàðààã áóöààí àâ÷, Õóäàëäàí àâàã÷èä òºëáºðèéã íü íýí äàðóé ýðã¿¿ëýí îëãîíî.

7. Õóäàëäàã÷èéí áóðóóãààñ áàðààã õóãàöààíä íü øèëæ¿¿ëýýã¿é òîõèîëäîëä ¿íèéí ä¿íãèéí …………….. õóâèàð òîãòîîí Õóäàëäàí àâàã÷èä òîðãóóëü òºëíº.

8. Õóäàëäàí àâàã÷ òºëáºðèéã õóãàöààíä íü øèëæ¿¿ëýýã¿é òîõèîëäîëä Õóäàëäàã÷èä õóãàöàà õýòð¿¿ëñýí õîíîã òóòàì …. õóâèéí àëäàíãè/æè÷ 0.5 õóâèàñ áàãà áàéõ/ òºëíº.

9.Õóäàëäàãäñàí áàðààíû ¿íý òóõàéí ¿åèéí èæèë ÷àíàð, òºðëèéí òýýâðèéí õýðýãñëèéí çàõ çýýëèéí ¿íýýñ èëò çºð¿¿òýé áîë òàëóóä õºðºíãèéí ¿íèéí çºð¿¿ã àðèëãàõ ¿¿ðýãòýé.

10. Ýíý ãýðýýíèé íºõöºëèéã çºð÷ñºíººñ àëü íýã òàëä øóóä õîõèðîë ó÷èðâàë íºãºº òàë õîõèðëûã àðèëãàæ, èðýýä¿éä îëîõ áàéñàí àøãèéã òîîöîí áàðàãäóóëíà. Õîõèðîë ó÷èðñàí ýñýõèéã õîõèðîã÷ òàë íîòëîíî.

11. Äàâàãäàøã¿é õ¿÷èí ç¿éë (òóõàéëáàë: ¿åð, ãàë ò¿éìýð, ãàçàð õºäëºëò, õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëò, çýâñýãò ìºðãºë人í, òåððîðèñò ¿éëäýë, èðãýäèéí ¿éìýýí, àæèë õàÿëò, òºðèéí øèéäâýð, îðîëöîî ãýõ ìýò)-èéí íºõöºë áàéäëûí øóóä áîëîí øóóä áóñ ¿éë÷ëýëèéí óëìààñ òàëóóä ãýðýýãýýð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõ áîëîìæã¿é òîõèîëäîëä ãýðýýíèé ¿éë÷ëýõ õóãàöààã òóõàéí íºõöºë áàéäëûã àðèëãàõ õ¿ðòýë õîéøëóóëæ áîëíî.

12. Ãýðýýíèé ¿¿ðãèéã áèåë¿¿ëýõýä ñààä áîëîõ íºõöºë áàéäàë ¿¿ññýí, äóóññàí òóõàé òàëóóä íýí äàðóé íýã íýãýíäýý áè÷ãýýð ìýäýãäýíý.

13. Ãýðýýòýé õîëáîîòîé ìàðãààíûã òàëóóä õàðèëöàí òîõèðîëöîõ çàìààð øèéäâýðëýíý.

14. Òàëóóä òîõèðîëöîîíä õ¿ð÷ ÷àäàõã¿é áîë Ìîíãîë Óëñûí õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó ìàðãààíûã ø¿¿õýýð  øèéäâýðë¿¿ëíý.

15. Ãýðýýã 2 õóâü ¿éëäýæ, òàë òóñ á¿ð íýã õóâèéã õàäãàëíà.

16. Òàëóóä ãýðýýíä òóñãàãäààã¿é àñóóäëûã øèéäâýðëýõäýý Ìîíãîë Óëñûí Èðãýíèé õóóëü áîëîí õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæèéã ìºðäëºã áîëãîíî.

 

Õóäàëäàã÷:

Ãàðûí ¿ñýã:____________________

/………………………………/

(Òàìãà, òýìäýã)

Õóäàëäàí àâàã÷:

Ãàðûí ¿ñýã:______________________

/………………………………/

(Òàìãà, òýìäýã)