Хэ��лэн сумын 5-р баг

БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Ajliin alba baruun talaas

5r bag Zasag darga G.ArslanbaatarДорнод аймгийн Хэрлэн сумын 5 дугаар баг нь “Мөнхөт хотхон����� нэртэйгээр 1993 онд үүсгэн байгуулагдса��.

Тус баг нь а��мгийн төвөөс урагшаа 12 км-ийн зайд оршдог. Багийн нутаг дэв��гэр нь мал болон туслах аж ахуй, газа�� тариалан  эрхлэхэд  тохиромжтой бүс нут��г юм.

Тус баг нь 205 өрхийн 658 хүн ам, 10132 толгой малтай.

Тус багийн тэргүүний сайчуудаас дурьдвал: ��ал  сүргээ  таван төрлөөр нь өсгөж 2008 онд сумын сайн ��а��чин 2009 онд аймгийн сайн малчнаар тодорсон Гармаагийн Жарг��лсайхан, 2001, 2005, 2009 оны аймгийн Тэргүүн����й тариала��ч Гомбын Билэгсайхан, 2008, 2009 онд аймгийн тэргүүний тариаланчаар шалгар��ан Дугарын Долгорсүрэн, 2009 ��������������������������ны ��������������������������������й��г��йн ал����а������������ уяач ��.Э��д������н��б��ат����р, П.������������������������гва��ү����эн, 2009 онд сумын тэргүү��ий тари����анчаар ша��гарсан Т.Гантөмөр, мөн 2009 оны сумын сайн мал��ин Г.Энхтайва�� нар ажиллаж х��дөл��өрлөж байна.

Тус б��гийн малчин иргэд Өгөөмөр,  Полигон, Сүүл нуур, Хөөвөр, Сайн худаг, Бор өндөр, Зүүн шорвог, Амгалан булаг, Энгэр хашаат, Найман хашаат, 80-н пайз, Чоно��, Энгэр шанд, Зүүн сүүж,  Баруун  шо��вог, 20-ын толгой, Тэмээт, Марц, Баруу���� сүүж, Арын шанд,  З��ог��йн ус, Замын чулуут, Х��датын худаг, Муу худгий�� хоолой, Гоожуур, Гарамын ух��а, Жа��галын худаг, Дэхт, Бат-Уул���� зэрэ�� ����������азруудаар������ н��т����глан а��ь����а������������ ��а��н��.

Б��гийн д������г����ар Г.Ар��������н������������������ата����, ����ийгм������йн ажи����наар Б.У������ан��ая������, Зохион ба����уула����аа�� О.Мөн��-Од на���� ажиллаж ��ай��а.

БАГ������ ��������ЛЫ������ ��Л��А