Хэрлэн сумын 2-р баг

БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Bagiin ajliin alba

2r bag Zasag darga T.Lhamdulam

Хэрлэн сумын  2 дугаар багийн За��аг даргын ��жлын  алба нь Монгол Улсын Засаг захир��ааны нэгж т��үн��й удирдлагын тухай хуулийн дагуу 1992 оны 10 дугаар сарын 02-нд байгуулагдсан, Хэрлэн сумын ан��ан шатны нэгж��үдийн нэг юм.

-    Тус баг нь Тээвэрчид, Дэнж, Төв, Март, Чойбалсан, хэрлэн, пионер, жуков, гэсэн 10-н хэсгийн зохион байгуулалтай
-    Хөдөөд 119-н малчин өрхи��н 18788 толгой мал��ай.
-    Ний�� 1144 ��рхийн 4616-н хү�� амтай.
-    Хөдөлмөрийн насны 3058 хүн
-    Хөдөлмөр эрхлэдэг 762
-  �� Хөдөлм��р эрхлэдэггүй 1398
-  �� Ахма���� н��стан нийт 415  үүнээ�� албан г��зрын харьяалалгүй ахмад настан 183
-    Хан-Уул ��огцолбор сургуульд 1159 хүүхэд
-    2-р цэц����������������������������������������������������гт 150 хүү��э���� ту������ т������с ��урал����аж ������ө��������ий  боловс��о����, сург��улийн өмнөх бол����всро��ыг эзэмшиж бай��а.
-    Багийн нутаг дэвсгэ�� дээр 12 ААН- хүнсний худалдааны ��иглэлээр ажиллагдаг.

Багийн Засаг даргаар 2005 оноос эхлэн Т.Лхамдул��м, багийн  ажлын зохион байгуулагчаар 2008 оноос эхлэн Э.Энхнасан, 2010 оноос эхлэ�� нийгмийн ажилтнаар Ж.Сайхангэрэл, 2013 оноос эхлэн Б.Батзул, ахмадын ��өвлөлийн даргаар Ч.Цэрэн��унцаг, ИНХ-ын даргаар Б.Энхнайра��дал  нар   ажиллаж байна.

Багийн нута���� дэв��гэрт  Цагдаагийн хэсэг, “Мянган жаргалан”  өрхийн эмнэлэг, иргэди��г гэмт халдла��а��с у��ьдчилан сэргийлэх, баг��й���� хүн амд ��мнэлэг��й�� ан��ан шатны үй��чилгээ х������эн ажиллаж байна. Т������ ба�� нь т��р за������гийн бодл��������го ший��вэр, ��й��аг, с��м��н З��саг даргын ��өр��йн хөтөлбөр��йг ��э��эгж��үлэх, ������эрл��н с������мын ЗД����Г-ын 2010 о��д дэвшүүлс��н з��ри��тын х����э����д т��р з��хиргааны б����длого , төр��йн үйлчилгээг иргэ��эд нээлттэй ил тод, түргэн шуу��хай хүргэж, багийн дотоод үйл ажиллагааг сайжруулах з��рилгоор жил, улирал , сар, 7 хоног бүрээр ажлын төлөвлөгөө гарга�� ажиллаж байна.

Иргэдийн о��олцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 2006 оноос эхлэн уламжлал болгон тэмдэглэл�� баяруу��ыг багийн хэм��ээнд зохион байгуу��даг. Үү��д:
•    О��он улсын эмэгтэйчүүдийн баяр��ар багийн 9-н ө��гөмжлөлт ээ��и��г т��д��уулан “Сайхан буурал” цэн����үүний���� ����о����он ба��гуулдаг.
•    Олон улсы���� э�� ү��рсий�� ��аяраар хүүхэд ����идн���� ирээдү�� өдөр����ө�� з��������ион бай��уулдаг.
•    ��хмады�� өдрөөр ���Ахмадаараа бахархъя��������� ө��өрлөг
•   ��Шинэ ж��ли����г уг������н ��аг��йн “Тэ��гүүн������ су��агч” тэргүүний “Аж ахуй���� нэгж ��ай����у��лага����� ����л��э�� жишээч �����Э����нээ гудамж�������-ий�� тус ����ус уламжл��л бо��гон шалгаруулдаг.

БАГИЙН АЖЛЫН АЛБА