Хэрлэн сумын 1-�� баг

БАГИЙН ТАНИЛЦ��УЛГА

Gadnah1

1 dugeer bag Zasag darg T.Davaasuren����������������������������э��лэн сум��������н 1 дүгээр баг нь 3000 хавтгай дөрвөлжин километр нутаг дэвсгэртэй, “Ажилчин”, “Нуур”, “Силикат”, “Илч”, “Улаан худаг”, “Өлзи��т”, “Өгөөмөр”, “Бунхан”, гэсэн 9 хороолол, мөн орон сууцны 50, 28 дугаар байр, 6, 8 а��лын байр, гурил��н ягаан байранд нийт 1306 өрх, 4591  хүн амтай, 19688 толгой малтай.
Багийн нутаг Засаг даргаар Т.Да��аасүрэн, зохион байгуулаг��аар Л.Алтаннаан, нийгмийн ажилтнаар Л.Дэлгэрмаа, Н.Гэрэлцэцэг ��а�� ��жиллаж байна.
Баг нь ба��ийн ИНХ-��н да��га, За��аг ��арга, зохион байгуулагч, Нийгмийн ажилтан, Цагдааг��йн х��сэг, Өрхи����н эмнэлэг г��сэн бүрэлдэ����үнтэй ажил үүргээ гүйцэтгэж бай��а.
Багт ��ндө������������ на����тан 370, а����мад ������йч�������� 2, ����������йг������и�������� ��ала���������� ������������лчи��г��э шаард������га��ай 570 ��������������������������������, өрх ������олг��������йлсон эмэг������������эй 156, өр�� тол������о����������лсо�� ����р��������������гтэй 15, га��ц ����������ие ��хмад нас��ан 5, бүтэ���� өнчин хүүхэд 18, ха��са өнчин 52 хүүхэд байна.
Багийн нутаг дэвсгэрт 11 дүгээр сургууль, 3, 11 дүгээр цэцэрлэгүүд, �����Дор��од мах маркет” ХХК, “ЗБЭХСистем” ХК, “Дорнод гурил” ХК, “Геотранс Цолмон” ХХК, “Их чулуут” ХХК, “Чандмань тал” ХХК, ХХААЖДҮГазар, Зэвсэгт хүчний 327 дугаар анги, аймгийн Бие��йн тамир спортын газар, Дорнод айм��г да������ Улсын нө������ци��н газар з����эг байгу����лла��ууд ү��л аж����ллагаа ��в����лж байна.
Тус ба����йн бах������х��л болсо�� ахма������ дайчин Ч.Нав������ан, О.База������рж нар б��лон тө��������ийн ш��гналт����н, урлаг с��ортын тэргүүний ажилтан, “Хө��өл����рийн г������ъяан�� улаан тугийн ��д��нтой З.Эр������улуун, Байлдаан�� гав��яан�� ула������н т��гийн о����о��������то�� Д.Дэнзэн, Алтан г����да�� одонто�� Б.Цэнд, Д.��э��з��н, Г.Доржжү��������д��р, Б.Ө��������зий����о������тох, О.Ш����р��ин, Т.О��ло��, Д.Нямд��рж, Д.��������ба��та��, Б.Д��мдинсү����эн, Д.Дуламжав, Цэр��ийн гавъяаны улаан тугийн одо��той Б.Бадрах, М.Гэлэг, Я.Хүр��лбаатар, Д.Д��нз��н, Улсын ����уг����йн спортын маст��р Ч.������нас����н, Ху����ал����ааны ����эргүүни�� ажилтан Ж.Ба������мсэрж��д, Соёлын тэргүү������ий ажилтан Б.Бад������ах зэр��г хү����эд, залууч��уд��д үлгэр д��у��и��������лал болсон тэрг��үний ����айчууд ол��н байна.
Ма����ай ��аг ���� 10 ��эс��г��эй, хэсгийн ����хлагч нарыг зохион байгуу��ж аж��ллуулснаар тэд нараар дамжуулан ����рийн ��од��ого ш��йдвэрий�� ай���� өрх бүрт хүр����х, өрх б����рийн ����ар��йв��������илсан судалгаатай болж, ир��эд��й���� санал хүсэлти��г багийн ��жлын ��лбанд ����рг������ж, чир��гдэлгүй үйлчлэх боломжийг бүрдүүлж а������ил��аж б��йна.
��үүхэд хөгжил 2010 о���� х��төлбөри��н ��������рээ��д хүүхдэд ээ��тэ�� ����аг болох зорилт��н ������������рээнд ���Х��ү��д������н ����������рх��йн яв��улы���� ��өв” 10 ��э��эг б��рээр 3 х��н��ги��н ��угацаатай ��өсли���� Х��үхдийг и��������эх сан, Хүүхд��йн төлө�� хэлтэстэй х����мтрэн ��эг ������ээр 3 сарын ху����цаа��ай төсөл хэрэгжүүл����, б������гийн хүүхдийн зө��лөл, хэсгийн 10 ахлагч нар а��и��������асан. Энэ тө����л ��эрэгж����энээр багийн ����ргэд гэр бүли��н ��үчирхи����ллийн та��аар, хү��х��үүд хүүхдийн эрхийн талаар ��эдлэг олж авс������н, багт хү��х��и��н зөвлөл байгуулагдаж идэвхтэй үйл ажилла��аа явуулдаг болсон ��ь үр ��гөөжтэ�� ��ө��������өл болсон ��эж х��мтарсан ба��гууллагууд����с ��������нэлэлт ав��������. Б��г����н хүүхдийн з��в��өлийн с��н��ачла����аа���� 11 дүг����р ��������ргуулийн доту��р ба����������ан�� ���Э����������������������үүл мэн���� хү��хдийн оролцоо����� ��ө����ийг ��х Бри��������������ий������ Х��үхдийг Ивээх Санги���� дэмжл������г����эйгээр хэ��эгжүүл����и�� ү�� ��үн�� тус ����ргуу����йн до��������ур байрны хүүхдүүд чи��рэ������ж��ү��элтийн өрөөтэй ����олж, ������ү������дүүд чөлөөт цагаа ���������� б����������л����������всон өнгө��үүлэх боло���� бүрдсэ��.

����АГ���������� АЖЛЫ�� А��������������������